KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bursa Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirket;  https://www.bursakarton.com.tr adresi üzerinden iletişim formunu kullanarak iletişim bilgilerini paylaşan ziyaretçilerinin bir takım kişisel bilgilerini işlemek üzere almaktadır. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik verisi              Adınız – Soyadınız
İletişim verisi            Telefon ve E-posta
Diğer                            Mesajınız                                        (Tarafımıza ilettiğiniz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler)

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Söz konusu Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, ŞİRKET tarafından, hukuki danışmanlık hizmeti alınan bürolara, denetim firmalarına, iş ortaklarına, hissedarlara, hizmet sağlayıcılarına hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.     

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından,  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri için Veri İşlemenin zorunlu olmasına dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla; elektronik ortamda web sitesi ziyaretçi beyanıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme 
  • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme
  • Kişisel verilerinizin amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
  • Eksik/yanlış işleme halinde düzeltilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
  • Eksik veya yanlış işlemenin düzeltildiği ya da kişisel verilerin silindiği veya yok edildiği durumlar
  • Otomatik sistemlerce yapılan analiz sonucu aleyhte çıkan sonuca itiraz etme
  • Kanuna aykırı işleme durumunda ortaya çıkan zararın giderilmesini isteme

Talep İletme Yöntemi:

Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Bursa Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Mecidiye Mh.417.Sk.No:7/1 Karacabey Bursa adresine bizzat, şirketimizin info@bursakarton.com.tr adresine mail yoluyla veya kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Değişiklikler:

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.